Sunday, July 15, 2012

થાય છે


પહેલાં લડે પછી પ્રણય થાય છે.
વાતવાતમાં એને સંશય થાય છે.
પ્રાપ્ત ન થાય સ્વર્ગ મર્યા વિના,
પીડા વગર ક્યાં પ્રસવ થાય છે ?

No comments:

Post a Comment